Посещения: 13514

 

ДОКУМЕНТИ НА МГ "ГЕО МИЛЕВ" - гр. Плевен,

учебна 2021/2022 година

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021г. НА 
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. ПЛЕВЕН
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-2025г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В МГ"ГЕО МИЛЕВ"-гр. Плевен
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 
В МГ "ГЕО МИЛЕВ" - гр.Плевен