Посещения: 8296

 

 Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/

Учебна 2022/2023 година

За поредна година в училището ни участва в реализирането на дейности по проект ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

За реализиране на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. През учебната 2022-23година в училището се провеждат занятия в клуб „Компютърни мрежи и киберсигурност“. Ръководител на клуба е Петьо Павлов. Програмата на куба включва теми за видовете, компютърни мрежи и техните компоненти, Мрежова сигурност – вирус, червей, троянски кон, предимства и недостатъци от използването на Wi-fi, Безопасна и сигурна електронна търговия и др. След участието в клуба учениците ще знаят повече за компютърните мрежи, ще могат да ги използват успешно и безопасно.